วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

อ่านแล้ว: 6010

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 16 สิงหาคม 2566  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผอ.สพม.ชัยภูมิ  ประธานกรรมการ นายนพดล กาณจนางกูร ผอ.โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  และนายประยูร มังกร ผอ.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา