การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 162

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 3  มีนาคม 2567 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม หัวหน้าสนามสอบ นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบ นายปรัตถกร จูมจะนะ ผู้ประสานงาน นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.ชัยภูมิ นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ชัยภูมิ และนางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ชัยภูมิ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม