โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารับการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 777

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และคณะผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมสังเกตการณ์ การรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19 )อย่างเคร่งครัด