วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการนิเทศภายใน และอบรมโครงการภาษาและวัฒนธรรมจีน

อ่านแล้ว: 300

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการนิเทศภายใน และอบรมเชิงโครงการภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา