โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๑ และ ม.๔ ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านแล้ว: 731

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม พ.ศ . ๒๕๖๕ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ ห้องเรียนปกติ โดยจำแนกผู้เข้าสอบเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงต่ำ กลุ่มเสี่ยงสูง ณ สนามสอบโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ณ สนามสอบโรงพยาบาลแก้งคร้อ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กำกับ ติดตาม การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ และในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด