kick off สร้างแรงบันดาลใจห้องเตรียมแพทย์ กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนและศึกษาดูงาน นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (เตรียมแพทย์) ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 107

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายกีฬาชัย รันีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาทิตย์ เรียงสาทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและศึกษาดูงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (เตรียมแพทย์) ณ โรงพยาบาชัยภูมิ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.(พิเศษ) นพ. ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ปรรยายพิเศษให้ความรู้ ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของโรงพยาบาลชัยภูมิ ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียน ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง