สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ่านแล้ว: 925

ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทินกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และการประชุมชี้แจงรายละเอียดตามข้อตกลงระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับโรงเรียนในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา