อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ประกาศจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประกาศต่าง ๆ ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ