โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569)

อ่านแล้ว: 4183

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 
ระยะที่ 2 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) จากสำนักงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลประเมินในระดับ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน