ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

การอบรม "Apple In Education" มุ่งพัฒนาทักษะครูสู่ศตวรรษที่ 21
08 มิถุนายน 2567
รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
THE CHAMPION รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 THAILAND BASEBALL CHAMPIONSHIP 2024
04 มิถุนายน 2567
รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล