Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

ปฏิทินกิจกรรม

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

15 พฤศจิกายน 65

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (HSEP) รุ่นที่ 37 และโครงการเยาวชนแลกเ...

กลุ่มอำนวยการ

11 พฤศจิกายน 65

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ประจำปีการศึกษา 2565...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

01 พฤศจิกายน 65

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 ตุลาคม 65

ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสหวิชาชีพ

กลุ่มอำนวยการ

12 ตุลาคม 65

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถ...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

11 พฤศจิกายน 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

22 มีนาคม 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวาน...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

17 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

08 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระัดบมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

07 มีนาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

15 พฤศจิกายน 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

10 พฤศจิกายน 65

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

27 ตุลาคม 65

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ค...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 ตุลาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

27 กันยายน 65

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

รร.เจียงทองพิทยาคม

15 ตุลาคม 65

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตก...

รร.เจียงทองพิทยาคม

04 ตุลาคม 65

การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

เว็บมาสเตอร์

14 กันยายน 65

รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564

เว็บมาสเตอร์

14 กันยายน 65

รับรางวัลระดับชาติสพฐ.ด้านการจัดการ Coding ประเภท unplugged

รร.สตรีชัยภูมิ

07 กันยายน 65

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม