Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

ปฏิทินกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

การสอบ O-NET ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2566

การสอบ O-NET ม.3

การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1

การสอบ O-NET ม.6 รอบที่ 1

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 มีนาคม 67

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดเรียงความ เรื่อง ความกตัญญ-กตเวทีครั้งที่ 3 สำหรับผู้มีอายุ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 มีนาคม 67

การขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 มีนาคม 67

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 มีนาคม 67

โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่า

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 มีนาคม 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 เมษายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 มีนาคม 66

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอนโรงเรียนคอนสวรรค์ และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จำนวน 2 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน 3 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กุมภาพันธ์ 66

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

12 กุมภาพันธ์ 67

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

02 กุมภาพันธ์ 67

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

23 มกราคม 67

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

23 มกราคม 67

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

10 มกราคม 67

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “ต้นน้ำซี” โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้...

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

07 พฤศจิกายน 66

รายงานการประะมิโครงการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในการเสริมทักษาอาชีพและชีวิตของนักเรียน สังกัด ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

เว็บมาสเตอร์

30 มิถุนายน 66

การพฒั นาทักษะการคิดและการแก้ปaญหา เรcอื งภาคตัดกรวย โดยใชโ้ ปรแกรม Geogebra และโปรแกรม Desmos

เว็บมาสเตอร์

30 มิถุนายน 66

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม