Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง...

กลุ่มอำนวยการ

21 กันยายน 65

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง 13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วน...

กลุ่มอำนวยการ

20 กันยายน 65

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ลูกเสือจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาพอเพียง"...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 กันยายน 65

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระ ฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

กลุ่มอำนวยการ

08 กันยายน 65

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2565 เนื่องในโ...

กลุ่มอำนวยการ

08 กันยายน 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

22 มีนาคม 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวาน...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

17 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

08 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระัดบมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

07 มีนาคม 65

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

10 กุมภาพันธ์ 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

27 กันยายน 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

23 กันยายน 65

ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

21 กันยายน 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

21 กันยายน 65

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

07 กันยายน 65

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

เว็บมาสเตอร์

14 กันยายน 65

รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564

เว็บมาสเตอร์

14 กันยายน 65

รับรางวัลระดับชาติสพฐ.ด้านการจัดการ Coding ประเภท unplugged

รร.สตรีชัยภูมิ

07 กันยายน 65

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร...

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

26 กรกฎาคม 65

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569)

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

22 กรกฎาคม 65

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม