Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

ปฏิทินกิจกรรม

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน (อ.ก.ค.ศ.)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 ธันวาคม 65

ว33 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ (อ.ก.ค.ศ.)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 ธันวาคม 65

เอกสารแนบท้ายประกาศ แบบที่8 แบบที่9 แบบที่ 10

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 ธันวาคม 65

ประกาศ เรื่องการสรรหาอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชัยภู...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 ธันวาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

15 พฤศจิกายน 65

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอนโรงเรียนคอนสวรรค์ และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จำนวน 2 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 มีนาคม 66

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถ...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

11 พฤศจิกายน 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

22 มีนาคม 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวาน...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

17 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

08 มีนาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 มกราคม 66

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

11 มกราคม 66

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีป...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

11 มกราคม 66

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

04 มกราคม 66

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิม...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

26 ธันวาคม 65

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

รร.เจียงทองพิทยาคม

15 ตุลาคม 65

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตก...

รร.เจียงทองพิทยาคม

04 ตุลาคม 65

การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

เว็บมาสเตอร์

14 กันยายน 65

รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564

เว็บมาสเตอร์

14 กันยายน 65

รับรางวัลระดับชาติสพฐ.ด้านการจัดการ Coding ประเภท unplugged

รร.สตรีชัยภูมิ

07 กันยายน 65

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม