Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

ปฏิทินกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

การสอบ O-NET ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2566

การสอบ O-NET ม.3

การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1

การสอบ O-NET ม.6 รอบที่ 1

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 เมษายน 67

เผยแพร่ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุท...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 เมษายน 67

ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 เมษายน 67

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

03 เมษายน 67

ประชาสัมพันธ์การว่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

01 เมษายน 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 เมษายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 มีนาคม 66

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอนโรงเรียนคอนสวรรค์ และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จำนวน 2 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน 3 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กุมภาพันธ์ 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังก...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

11 เมษายน 67

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 เมษายน 67

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขั...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

09 เมษายน 67

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน และมีส...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

29 มีนาคม 67

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

28 มีนาคม 67

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

ผลงานวิชาการ สพม.ชัยภูมิ

เว็บมาสเตอร์

27 มีนาคม 67

วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “ต้นน้ำซี” โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้...

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

07 พฤศจิกายน 66

รายงานการประะมิโครงการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในการเสริมทักษาอาชีพและชีวิตของนักเรียน สังกัด ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

เว็บมาสเตอร์

30 มิถุนายน 66

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม