อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

สพม.ชัยภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ร้อยเอ็ด
สพม.ชัยภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ร้อยเอ็ด
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพม.ชัยภูมิ จัดประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ 13/2565
สพม.ชัยภูมิ จัดประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ 13/2565
สพม.ชัยภูมิ จัดการสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สพม.ชัยภูมิ จัดการสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก และคณะกรรมการตรวจรับดัสดุ
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก และคณะกรรมการตรวจรับดัสดุ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายช้างและพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565
สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายช้างและพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมการเตวียม ความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมการเตวียม ความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 มิ.ย. 65
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 มิ.ย. 65
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมการประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมการประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565
สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขตพื้นที่สุจริต ในวันที่ 20 มิ.ย. 65
สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขตพื้นที่สุจริต ในวันที่ 20 มิ.ย. 65
สพม.ชัยภูมิ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพม.ชัยภูมิ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัล “ครูขวัญศิษย์ ปี 2564”
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัล “ครูขวัญศิษย์ ปี 2564”
การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussions) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussions) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2564 และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาในสังกัดตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรร่วมกัน
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2564 และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาในสังกัดตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรร่วมกัน
พิธีเปิดงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564
พิธีเปิดงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564
ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ ข้าราชการผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สพม.ชัยภูมิ ประจำปี 2565
ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ ข้าราชการผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สพม.ชัยภูมิ ประจำปี 2565
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564