อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม Soft Power ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม Soft Power ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)
กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น"ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น"ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567
การประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำเนินการตามโครงการวิจัย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
การประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำเนินการตามโครงการวิจัย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร Apple in Education
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร Apple in Education
การสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
การสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
การสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ภาค ก และ ภาค ข
การสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ภาค ก และ ภาค ข
ประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS): กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS): กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ......... ด้วยรูปแบบออนไลน์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ......... ด้วยรูปแบบออนไลน์
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6-2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6-2567
กิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีนประจำปี 2567ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17 รอบคัดเลือก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
กิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีนประจำปี 2567ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17 รอบคัดเลือก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การประชุม“การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2/2567
การประชุม“การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2/2567
การประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้เรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ
การประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้เรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)