โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่2)

อ่านแล้ว: 452

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่2) โดยได้รับเกียรติการประเมินจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ประธานกรรมการ) ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา (กรรมการ) นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม (กรรมการและเลขานุการ) นางสาวอรอินท์ บำรุงเก่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงหนองบัวแดงวิทยา นางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ และคณะครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม