อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ราย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ราย
สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นางนิตยา ศรีนาม ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นางนิตยา ศรีนาม ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่  1/2567
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2567 (Open House 2024) เปิดโลกการเรียนรู้ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2567 (Open House 2024) เปิดโลกการเรียนรู้ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.) และคณะกรรมการอำนวยการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
สพม.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.) และคณะกรรมการอำนวยการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
สมาคมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) และทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข
สมาคมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) และทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการ บริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการ บริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 16 ราย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 16 ราย
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
สพม.ชัยภูมิ จัดโครงการ  “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”
สพม.ชัยภูมิ จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
สพม.ชัยภูมิ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
งานกีฬาวันครู ปีการศึกษา 2567
งานกีฬาวันครู ปีการศึกษา 2567
การประชุมติดตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมติดตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและทดสอบระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ.
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและทดสอบระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ.
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567