การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของ สพม.ชัยภูมิ

เอกสารด้านการบริหารเงินงบประมาณ สพม.ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.30 ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.30 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการเงินประจำเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 (รายงาน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (รายงาน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 (รายงาน ณ วันที่ 10 มกราคม 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 (รายงาน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (รายงาน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566 (รายงาน ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2566 (รายงาน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (รายงาน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 (รายงาน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (รายงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566 (รายงาน ณ วันที่ 11 กันยายน 2566)

- รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2566 (รายงาน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566)

- การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 (รายงาน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 (รายงาน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

- รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (รายงาน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564)

- รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 (รายงาน ณ วันที่ 10 มกราคม 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 (รายงาน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (รายงาน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 (รายงาน ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 (รายงาน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (รายงาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565 (รายงาน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (รายงาน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 (รายงาน ณ วันที่ 9 กันยายน 2565)

- รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 (รายงาน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565)

รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนตุลาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนพฤศจิกายน 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนธันวาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมกราคม 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมีนาคม 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนเมษายน 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนพฤษภาคม 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมิถุนายน 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกรกฎาคม 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนสิงหาคม 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกันยายน 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนตุลาคม 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนพฤจิกายน 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนธันวาคม 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมกราคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกุมภาพันธ์ 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมีนาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนเมษายน 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนพฤษภาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมิถุนายน 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกรกฎาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนสิงหาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกันยายน 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนตุลาคม 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนพฤศจิกายน 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนธันวาคม 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมกราคม 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมีนาคม 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนเมษายน 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนพฤษภาคม 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมิถุนายน 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกรกฎาคม 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนสิงหาคม 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกันยายน 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนตุลาคม 2561

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนพฤศจิกายน 2561

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนธันวาคม 2561

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมกราคม 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมีนาคม 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนเมษายน 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนพฤษภาคม 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนมิถุนายน 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกรกฎาคม 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนสิงหาคม 2562

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง - เดือนกันยายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี