การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของ สพม.ชัยภูมิ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.ชัยภูมิ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

น.ส.อารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุดา เหล็กกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพฤกษชาติ กองพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธงชัย ปัสาวะโพธิ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบรรพต ใสสะอาด พนักงานขับรถ

นายวีระศักดิ์ นาทสีทา พนักงานขับรถ

นายสุรกรณ์ บุญกอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณัฐวุฒิ สอนสิน ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นางวานี เต็งชัยภูมิ ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายวาสนา ปังชัยภูมิ ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

นางบังอร ชมเกษร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนิธิภัทร์ สมานชัย ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

น.ส.กชมน ภัสสรประสิทธิ์ ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาตรี ทวีนาท ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

น.ส.กัญจน์ณิชา ศิริคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางพัทธนันท์ อภิมหาโภคินันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธัญชนก ชาติประมง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน นางธัญชนก ชาติประมง

- หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

- หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค. (2)

- หนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

- หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว9 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2)

- หลังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

- หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

- ประกาศ กศจ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเปลียนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

- หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

- หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02009/ว9317 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563

- หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิรา บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจิโรบล เคาภูเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางพรพิมล กองพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งเรือง รักษ์มณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายยุทธศักดิ์ ผลกอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวภัทรธิรา ต่อวาส นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.