การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของ สพม.ชัยภูมิ

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารงาน สพม.ชัยภูมิ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

นโยบายการไม่รับของวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวปฏิบัติ คู่มือ และผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือ/มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

- มาตรการและระบบการดำเนินงานให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

- คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

- ประกาศมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

- มาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ