การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของ สพม.ชัยภูมิ

เอกสารด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพม.ชัยภูมิ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

การสร้างเครือข่าย พัฒนา ขวัญกำลังใจ

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566